Arkiv - inlägg 2013

Styrelsens verksamhetsberättelse 2012

av Bernd Lindemann

Medlemmar i styrelsen
Några medlemmar i föreningens styrelsen: Eric Andersson, Nils-Åke Blom, Jan Johansson, Johan Sjöberg, Lena-Marie Wikström, Kristina Alsér och Eva Törn

FÖRENINGEN OSTKAKANS VÄNNER, Ideell förening

Styrelsen för föreningen Ostkakans Vänner, ideell förening,

får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2012.

Styrelse

Styrelsen har under året bestått av följande personer: landshövding Kristina Alsér ordf.,

landshövdingarna Minoo Akhtarzand och Stefan Carlsson, Martin Robertsson, Glasriket,

Johan Sjöberg, Möbelriket, Anders Friberg, Aluminiumriket, Lena-Marie Wikström,

Hushållningssällskapet, Eva Törn, Värnamo, Jan Johansson, Vetlanda, Magnus Färjhage,

Vetlanda, Eric Andersson, Forserum och Nils-Åke Blom, Anneberg

I VU har ingått Nils-Åke Blom, sammankallande, Johan Sjöberg. sekreterare, Jan Johansson, Magnus Färjhage och Erik Andersson.

Under 2012 har styrelsen haft två protokollförda sammanträden och VU haft fyra.

Valberedning är Ulf Fernhök, Kalmar tillsammans med de tre landshövdingarna Alsér, Akhtarzand och Carlsson.

Föreningens syfte - ändamål

Föreningen har till ändamål att

 • bedriva gemensam verksamhet för att främja en ökad förtäring av ostkaka i Sverige och övriga Europa
 • omsätta kreativa idéer, skapa mötesplatser, aktivera och marknadsföra ostkakan och Småländskt näringsliv på ett proffsigt sätt.
 • i samverkan med destinationsarbetet i de tre Smålandslänen, stödja och lyfta fram varumärket Småland (som står för tillväxt, entreprenörsanda, klurighet, samverkan och kvalitet.
Verksamhet 2012

Föreningen som har sitt säte i Vetlanda bildades den 19 mars 2003. Antalet betalande medlemmar i föreningen är 285,vartill kommer hedersmedlemmar m.fl. I medlems-registret finns ytterligare ca 350 medlemmar som inte betalt avgiften. Vissa medlemmar har skänkt extra pennninggåvor som vi särskilt tackar för.

Föreningen har under året anordnat SM i ostkaka. En delfinal för Jönköpings Län på Café Timjan mellan Värnamo och Vrigstad, och i Kalmar län i Staby vid Högsby. I Kronoberg kom inga anmälningar .

Finalen arrangerades i Stora Segerstad med 9 finalister och Ulla Nilsson från Gullringen som vinnare. Tvåa blev Inger Ljung, Forsheda och Veronica ”Titti” Karlsson, Forserum.

En fototävling har arrangerats under året och pris kommer att utdelas till Ulla-Britt Åkesson.

På bilden finns barnbarnet Lily 2,5 år på husförhör i Bolista rote där det åts ostkaka.

Ostkakans Vänner har under året samverkat kring många andra aktiviteter – i många sammanhang för att skapa mötesplatser och uppmärksamhet kring ostkaka och Småland.

Här kan nämnas Möbelrikets aktiviteter på Möbelmässan i Stockholm, Möbelriksdag i Lammhult, Möbelmässan i Milano och Almedalsveckan i Visby. Spiltans stämma i Stockholm, Designmingel i Växjö.  Kick offen för Trästrategi Småland blev lyckad och gästades av vår landsbygdsminister Eskil Erlandsson. Jan Johansson är också aktiv med att hålla föredrag och servera ostkaka vid föreningsaktiviteter i på allehanda platser i Småland.

Totalt har vi varit medverkande vid ett 50-tal aktiviteter.

Föreningens årsstämma hölls 28 mars på Residenset i Jönköping. Värd var landshövding

Minoo Akhtarzand. Ett trevligt program med underhållning, mat, prisutdelningar,

årets SM-ostkaka, musik med Lena-Marie Klingvall. Kampvisa inramade stämman.

Föreningens tre hederspriser har femte gången tilldelats enligt följande:

Ostkakans hederspris för småländsk klurighet

Mikael Ahlerup 

Motivering:

Entreprenören Mikael Ahlerup har med en fokusering på kulturarvet byggt upp en långsiktig och väl genomtänkt affärsidé där alla medarbetare är lika viktiga och delaktiga. Mikael har avlägsnat allt som riskerat att spräcka illusionen av saga och förvandlat Astrid Lindgens Värld till en park med en årlig tillströmning av ca 450 tusen personer från när och fjärran.

Ostkakans hederspris för medmänsklighet

Lena Maria Klingvall

Motivering:

Lena Maria har trots sitt medfödda handikapp visat medmänniskor hur man, genom sitt engagemang och sitt positiva sätt att vara, kan skapa hopp och framtidstro för alla människor oavsett fysiska förutsättningar. Framgångarna inom bl a sång och musik, simning och konstnärlighet är helt enastående och blivit välkända i hela världen.

Ostkakans hederspris för nysvensk...

Selim Husic
1992. Selim Husic  kom till Sverige med familj,  från ett beryktat koncentrationsläger i Bosnien.
2012. Mr. Waxman i  Tranås.  Allt för  bilen under samma  tak, med nio anställda och mångmiljonomsättning  i företaget.
Åren  1992 - 2012  har för honom  inneburit  hårt arbete, uthållighet, vara framgångsrik  förhandlare, hela tiden sätta upp nya mål, tänka ekonomiskt och förstå att det är viktigt att samarbeta med andra kunniga personer.
Selim  Husic, Mr. Waxman, är därför en värdig vinnare som årets Nysmålänning.

Pris för Ostkakans hederspris för mat & dryck utdelades ej detta år.

Årets smålandsambassadör 2011

Johan Sjöberg har på ett synnerligen engagerat, framgångsrikt och professionellt sätt marknadsfört Småland och dess näringsliv i mängder av olika sammanhang. Detta har skett såväl inom Sverige som utanför landets gränser. Johan har också smakfullt och helt i enlighet med föreningens stadgar genomfört den intresseväckande marknadsföringen med stöd av den småländska delikatessen Ostkaka.

Årets smålänning - hedersledamöter

Hedersledamöter är Ingvar Kamprad, Verner Ericsson, Glenn Long, Birgit Friggebo, Lars-Åke Lagrell, Carolina Klüft, Bo Andersson, Lottie Knutsson, Olle Nordin och Susanne Rydén, Bo Carlsson, Nanne Bergstrand och Eskil Erlandsson.

Föreningens ekonomi

Bidrag har under året erhållits från Frödinge Mejeri och Vrigstads Ostkaksbageri. Inför 2013 kommer inventering av alla ostkakebagerier att ske och erbjudande att lämnas om sponsorskap i byte mot marknadsföring. En karta kommer att tas fram över bagerierna.

Föreningens ekonomiska ställning framgår av separat resultat- och balansräkning.

Årets intäkter/medlemsavgifter har uppgått till 103.650 kr och kostnaderna till 71.553 kr.

Kassabehållning och fordringar vid årets slut uppgår till 189.468 kr, skulder till 12.180 kr och ett eget kapital på 177.288 kr.

Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras och överförs i ny räkning.

Verksamhetsberättelsen 2012 som PDF-fil

Verksamhetsberättelse 2012 (107.5 KiB)

Utlottning av Ostkaka på årsmötet

av Bernd Lindemann

På årsmötet drogs en vinnare bland årsmötes deltagarna, Vincent Lindberg, till den fina ostkaka som Ulla Nilsson tillverkat med anledning av föreningens 10-årsjubileum.

Stort grattis Vincent!

Vincent Lindberg

Förslag till nya stadgar

av Bernd Lindemann

Revidering av stadgar

Styrelsens har arbetat fram ett förslag till revidering av stadgar i Föreningen Ostkakans Vänner. Stadgarna kommer till omröstning på årsstämman den 19/03 2013.

Dagordning för Årsstämma 2013

av Bernd Lindemann

Dagordning Årstämma Ostkakans Vänner 2013

Dagordningen för årsstämman den 19 mars 2013, kl 19.00, ser ut så här:

 1. Stämman öppnas
 2. Val av ordförande för stämman.
 3. Val av sekreterare för stämman.
 4. Upprättande av röstlängd.
 5. Godkännande abv dagordning
 6. Val av två justeringsmän, tillika vid val fungerande som rösträknare.
 7. Fråga om årsstämmans behöriga utlysande.
 8. Behandling av styrelsens årsredovisning för det senaste verksamhetsåret.
 9. Revisoremas berättelse för samma tid.
 10. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkningar samt disposition av tillgängliga vinstmedel.
 11. Fråga om ansvarsfrihet for styrelsens förvaltning.
 12. Beslut om årsavgift till föreningen för  kommande verksamhetsår.
 13. Val av ordförande, sekreterare och kassör.
 14. Val av verkställande utskott 3 personer + sekreterare och kassör.
 15. Val av 1 person i verkställande utskott som tillsammans med kassör i förening är firmatecknare.
 16. Val av ledamöter i styrelse alternativt fyllnadsval.
 17. Val av valberedning, 1+3 ledamöter.
 18. Val av 2 revisorer.
 19. Behandling av ärenden som styrelsen hänskjutit till årsstämman eller som enskild ledamot hos styrelsen skriftligen begärt senast tre veckor före årsstämman.
 20. Ev. övriga frågor
 21. Stämman avslutas

Reservera dagen för årsmötet!

av Bernd Lindemann

Årsmötet i Ostkakans vänner blir den 19 mars och börjar kl. 19.00 (Obs klockslaget).

Vi träffas på Residenset i Växjö.

Anmälan är obligatorisk - du måste vara medlem och ha årsavgiften betald

Anmälan skall göras till via epost () eller på tel. 0380-23132 efter kl. 18.00.

Alla får vid anmälan en siffra. Siffran man får skall den som anmäler sig skriva ner på ett kort, plus adress och ev. meiladress.

Kortet tar man med sig och lämnar det vid ankomst till Residenset i entréen.

De som anmäler sig efter nr 100 hamnar på en reservlista och kommer in om någon av de första 100 får förhinder.

Delta i lotteri med ditt inträdeskort

En nyhet för året är att gästerna deltar i ett lotteri (med kortet man lämnar).

Vinsten är en jubeleumsostkaka. Vi firar ju 10årsjubeleum för Ostkakans Vänner.

Sista anmälningsdag är 11 mars.

Så hittar du till Residenset i Växjö