Arkiv - inlägg Februari 2013

Förslag till nya stadgar

av Bernd Lindemann

Revidering av stadgar

Styrelsens har arbetat fram ett förslag till revidering av stadgar i Föreningen Ostkakans Vänner. Stadgarna kommer till omröstning på årsstämman den 19/03 2013.

Dagordning för Årsstämma 2013

av Bernd Lindemann

Dagordning Årstämma Ostkakans Vänner 2013

Dagordningen för årsstämman den 19 mars 2013, kl 19.00, ser ut så här:

 1. Stämman öppnas
 2. Val av ordförande för stämman.
 3. Val av sekreterare för stämman.
 4. Upprättande av röstlängd.
 5. Godkännande abv dagordning
 6. Val av två justeringsmän, tillika vid val fungerande som rösträknare.
 7. Fråga om årsstämmans behöriga utlysande.
 8. Behandling av styrelsens årsredovisning för det senaste verksamhetsåret.
 9. Revisoremas berättelse för samma tid.
 10. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkningar samt disposition av tillgängliga vinstmedel.
 11. Fråga om ansvarsfrihet for styrelsens förvaltning.
 12. Beslut om årsavgift till föreningen för  kommande verksamhetsår.
 13. Val av ordförande, sekreterare och kassör.
 14. Val av verkställande utskott 3 personer + sekreterare och kassör.
 15. Val av 1 person i verkställande utskott som tillsammans med kassör i förening är firmatecknare.
 16. Val av ledamöter i styrelse alternativt fyllnadsval.
 17. Val av valberedning, 1+3 ledamöter.
 18. Val av 2 revisorer.
 19. Behandling av ärenden som styrelsen hänskjutit till årsstämman eller som enskild ledamot hos styrelsen skriftligen begärt senast tre veckor före årsstämman.
 20. Ev. övriga frågor
 21. Stämman avslutas

Reservera dagen för årsmötet!

av Bernd Lindemann

Årsmötet i Ostkakans vänner blir den 19 mars och börjar kl. 19.00 (Obs klockslaget).

Vi träffas på Residenset i Växjö.

Anmälan är obligatorisk - du måste vara medlem och ha årsavgiften betald

Anmälan skall göras till via epost () eller på tel. 0380-23132 efter kl. 18.00.

Alla får vid anmälan en siffra. Siffran man får skall den som anmäler sig skriva ner på ett kort, plus adress och ev. meiladress.

Kortet tar man med sig och lämnar det vid ankomst till Residenset i entréen.

De som anmäler sig efter nr 100 hamnar på en reservlista och kommer in om någon av de första 100 får förhinder.

Delta i lotteri med ditt inträdeskort

En nyhet för året är att gästerna deltar i ett lotteri (med kortet man lämnar).

Vinsten är en jubeleumsostkaka. Vi firar ju 10årsjubeleum för Ostkakans Vänner.

Sista anmälningsdag är 11 mars.

Så hittar du till Residenset i Växjö